ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„ Zakup wraz z dostawą niewybuchowego materiału wyburzającego Dynacem dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą niewybuchowego materiału wyburzającego Dynacem w wersji standard - 2200kg
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.
II. Istotne warunki zamówienia:
1) Zamówienie zostanie zrealizowane jednorazowo po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować materiały na własny koszt na adres wskazany przez Zamawiającego.
3) Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.
4) Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 30 dni od jej dostarczenia.
5) Termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych
III.Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV.Termin realizacji zamówienia:
Jednorazowo w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia,
V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:


Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 15.12.2020


Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 08/12/2020

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 08/12/2020

wybór oferty 29/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.