ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

W związku z stopniem skomplikowania przedmiotu zamówienia, określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 08.12.2020 nr MGW.TM.711.42.2020.2.JM Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.12.2020 godz. 12.00 Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian. 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Obiekt Warsztat Elektryczny – zakup i dostawa osprzętu elektrycznego w ramach dostawy wyposażenia do pracowni konserwacji na potrzeby projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”


I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa osprzętu elektrycznego (zgodnie z poniższym wykazem) stanowiącego wyposażenie warsztatu elektrycznego zlokalizowanego w rejonie szybu „Carnall” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Niniejszy osprzęt winien posiadać wszystkie niezbędne (wymagane prawem i obowiązującymi przepisami dokumenty i zaświadczenia – deklaracja zgodności, DTR, Instrukcja w języku polskim, etc). Dostawa nastąpi do wskazanego przez upoważnionego pracownika MGW w Zabrzu obiektu w uzgodnionym terminie

 

Załączniki:

Formularz wyposażenie warsztatu 08/12/2020

Projekt umowy wyposażenie warsztatu 08/12/2020

Zapytanie ofertowe 08/12/2020

Informacja o zmianie terminu zapytania 14/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.