ROZEZNANIE CENOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Zakup wraz z dostawą materiałów do budowy łazienek w Hostelu Guido„
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą materiałów do budowy łazienek w pokojach gościnnych Hostelu Guido należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 93A

Termin składania ofert:
04.12.2020 godz. 12.00

Załączniki:

Rozeznanie Cenowe 27/11/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 27/11/2020

Załącznik nr 2 Formularz cenowy.xls 27/11/2020

wybór oferty 29/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.