ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Zakup i montaż wyposażenia multimedialnego do pracowni polisensorycznej (projektora interaktywnego typu magiczny dywan z 2 pakietami gier i pilotem) - 1 zestaw;
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia multimedialnego do pracowni polisensorycznej (projektora interaktywnego typu magiczny dywan z 2 pakietami gier i pilotem) - 1 zestaw oraz jego montaż w miejscu docelowym, tj. podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, przy ul. Mochnackiego 12.
Projektor interaktywny typu magiczny dywan ma być częścią pracowni polisensorycznej, która umożliwiać będzie zaangażowanie dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi w zajęcia, które w swojej treści odnosić się będą do regionalizmów, historii Górnego Śląska, działania kopalni przy jednoczesnej stymulacji sensorycznej, której celem jest poprawa zdolności analizy odbieranych bodźców.

Załączniki:

Formularz oferty projektor 25/11/2020

Wzór - umowa projektor 25/11/2020

Zapytanie ofertowe 25/11/2020

Informacja o wyborze oferty 08/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.