ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa elementów składowych trasy kolejki podwieszonej z napędem spalinowym zainstalowanej w diagonali transportowej
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa elementów składowych trasy kolejki podwieszonej zainstalowanej w diagonali transportowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Elementy powyższe winny spełniać następujące warunki techniczne:
- muszą być przeznaczone do pracy w dopuszczonym układzie transportu zlokalizowanym w diagonali transportowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
- elementy muszą być zgodne z poniższą specyfikacją i spełniać wymagania producenta - firmy
Becker – Warkop sp. z o.o.:
1. Szyna prosta wersja wieszakowa L-1980mm BWTU-50/120 – 38 szt.
2. Szyna prosta pasowa L-1020mm BWTU-50/120 – 1 szt.
3. Szyna prosta wersja kołnierzowa BWTU-50/120 – 8 szt.
4. Szyna zakrętowa 7,5º BWTU-50/120 – 3 szt.
5. Szyna zakrętowa 15º BWTU-50/120 – 1 szt.
6. Szyna zakrętowa 2,2 BWTU-50/120 – 11 szt.
7. Szyna zakrętowa 9,8 BWTU-50/120 – 5 szt.
8. Szyna wklęsła 7,5º BWTU-50/120 – 6 szt.
9. Szyna wypukła 7,5º BWTU-50/120 – 5 szt.
10. Szyna pośrednia BWTU-50/120 – 12 szt.
11. Szyna śrubowa BWTU-50/120 – 11 szt.
12. Odbojnica BWTU-50/120 – 2 szt.
13. Wieszak końcowy BWTU-50/120 – 2 szt.

Powyższe elementy muszą spełniać wymagania producenta trasy kolejki podwieszonej i być zgodne z posiadaną dokumentacją techniczno-ruchową (instrukcją obsługi) uniwersalnego toru jezdnego typu BWTU-50/120 dla kolejek podwieszanych.

Elementy trasy powyższe muszą być wyposażone w:
- deklarację zgodności (w języku polskim),
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w elementy muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Urządzenia powyższe winny być dostarczone do Zamawiającego
w stanie umożliwiającym ich zabudowę na trasie kolejki podwieszonej zlokalizowanej w diagonali transportowej w MGW w Zabrzu.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę elementów wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

II. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca musi posiadać:
• niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 20 000,00 złotych netto),
• potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
• okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków pieniężnych z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie).


III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Załączniki:

Formularz oferty 04/11/2020

Wzór umowy 04/11/2020

Zapytanie cenowe 04/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.