ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa kompletnej stacji pomiarowej gazometrii automatycznej w postaci trzech czujników przeznaczonych do pracy w dopuszczonym systemie KST „Guido” w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa kompletnej stacji pomiarowej gazometrii automatycznej w postaci trzech czujników służących do pomiaru zawartości tlenu, tlenku węgla i dwutlenku węgla w atmosferze wyrobisk dołowych eksploatowanych przez MGW w Zabrzu.

Urządzenia powyższe winny spełniać następujące warunki techniczne:
- muszą być przeznaczone do pracy w dopuszczonym systemie KST Guido,

Iskrobezpieczny czujnik tlenu (O2) pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach winien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
Czujnik przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w powietrzu. Głowica pomiarowa wyposażona
w sensor elektrochemiczny i umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla
o długości do 30m. Wlot głowicy pomiarowej zabezpieczony wymiennym filtrem. Czujnik zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. Możliwość podłączenia czterech czujników do jednej linii. Urządzenie posiadać musi dwa wyjścia cyfrowe, izolowane galwanicznie, służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego spadku stężenia tlenu. Progi alarmowe ustawiane przez operatora systemu i przesyłane do monitora. W górnej części obudowy znajdować się musi sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość zamknięta
w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie (np.: DOX).
Cechy urządzenia:
• Ciągły pomiar zawartości tlenu w powietrzu
• Wysoka dokładność pomiarów
• Dwa wyjścia dwustanowe
• Dwa wejścia dwustanowe ogólnego zastosowania
• Transmisja danych przez linię zasilającą
• Do czterech czujników na jednej linii
• Zakres pomiarowy: 0 – 25% O2
• Błąd pomiaru: 0,3% O2
• Czas odpowiedzi T90: <45s
• Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
• Standard transmisji: V23 FSK Modem
• Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
• Zakres wilgotności: 0-95% RH

Iskrobezpieczny czujnik dwutlenku węgla (CO2) pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach winien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
Zaprojektowany do ciągłego monitorowania zawartości CO2 w kopalni. Wyposażony w sensor NDIR, który może być umieszczony bezpośrednio na obudowie monitora lub na przewodzie do 30m. Otwór sensora gazu posiadać musi wymienny filtr zabezpieczający go przed kurzem i wodą. Monitor CO2 zasilany jest z naziemnej stacji za pomocą standardowej linii telefonicznej. Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. Istnieć musi możliwość podłączenia dwóch monitorów na jednej linii. Urządzenie posiadać musi dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Poziomy stężenia mogą być ręcznie ustawione przez operatora i przesłane do monitora. Urządzenie posiadać musi diodę LED na górze obudowy, która świeci gdy poziom stężenia przekroczy wyznaczony poziom. Całość zamknięta w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP54 (np.: DCDIR).
Cechy urządzenia:
• Ciągły monitoring zawartości dwutlenku węgla w powietrzu
• Wysokiej jakości przetwornik optyczny
• Wysoka czułość pomiarów
• Dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe
• Dwa wejścia sygnałowe ogólnego zastosowania
• Transmisja danych przez linie zasilania
• Do dwóch jednostek na jednej linii
• Zakres pomiarowy: 0-5% CO2
• Błąd pomiaru: 0,1% CO2
• Czas odpowiedzi T90: <45s
• Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
• Standard transmisji: V23 FSK Modem
• Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
• Zakres wilgotności: 0-95% RH

Iskrobezpieczny czujnik tlenku węgla (CO) pracujący w systemie automatycznej kontroli monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach winien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
Czujnik przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu. Głowica pomiarowa wyposażona w sensor elektrochemiczny i może być umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. Wlot głowicy pomiarowej zabezpieczony wymiennym filtrem. Czujnik zasilany ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. Dane z/do monitora przesyłane za pomocą tej samej linii. Musi istnieć możliwość podłączenia czterech czujników do jednej linii. Urządzenie musi posiadać dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu. Progi alarmowe ustawiane przez operatora systemu i przesyłane do monitora. W górnej części obudowy znajdować się powinien sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość zamknięta w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie (np.: DCO).
Cechy urządzenia:
• Ciągły pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu
• Wysoka dokładność pomiarów
• Dwa wyjścia dwustanowe
• Dwa wejścia dwustanowe
• Transmisja danych przez linię zasilającą
• Do czterech czujników na jednej linii
• Zakres pomiarowy: 0÷1000ppm CO
• Błąd pomiaru: 3ppm CO w zakresie 0÷200ppm
10ppm CO w zakresie 200÷1000ppm
• Czas odpowiedzi T90: <45 s
• Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
• Standard transmisji: V23 FSK Modem
• Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
• Zakres wilgotności: 0-95% RH

Urządzenia powyższe muszą być wyposażone w:
- tabliczkę znamionową w języku polskim,
- deklarację zgodności (w języku polskim),
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w urządzenia muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Urządzenia powyższe winny być dostarczone do Zamawiającego
w stanie umożliwiającym podłączenie ich do systemu KST Guido.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym
z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

Formularz oferty 04/11/2020

Wzór umowy 04/11/2020

Zapytanie cenowe 04/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.