ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa wentylatora osiowego typu WOO-80/22/1 do stacji wentylatorów głównych przewietrzających wyrobiska dołowe Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przedmiotowego wentylatora do wskazanej przez upoważnionego pracownika lokalizacji obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wentylator przywołany powyżej winien spełniać następujące warunki techniczne:
- wydajność – 10,5 m3/s,
- spiętrzenie całkowite – 1460 Pa,
- średnica nominalna wentylatora – 800 mm,
- parametry silnika -
• typ silnika – 3SIEK180L4-G,
• moc silnika – 22 kW,
• prędkość obrotowa wirnika – 1475 1/min,
• U= 400 V, 50 Hz,
• IP 56,
• klasa sprawności IE3,
• tropikalizowany,
• silnik przystosowany do pracy z falownikiem, możliwość regulacji obrotów w zakresie 30 – 50 Hz,
• dodatkowe wyposażenie silnika -
- hamulec HZG160-SWNO/NC-400V-50Hz-200Nm-IP56,
- czujnik 3xPT100 w uzwojeniach (po jednym na każdą fazę),
- czujnik temperatury łożysk 2xPT100 (jeden od strony napędowej drugi od strony przeciwnapędowej),
- podstawa czujnika drgań łożysk od strony napędowej i przeciwnapędowej,
- grzałka antykondensacyjna (25W/230V),
- opinia KOMAG nr 298/AO/2015 oraz uzupełnienie nr 83/AO/2017 na zgodność z normą PN-G-50080 - Ochrona pracy w górnictwie - Wentylatory górnicze głównego przewietrzania -- Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
Wentylator powyższy musi być wyposażony w:
- uchwyty do podnoszenia,
- zaciski uziomowe,
- tabliczkę znamionową w języku polskim,
- kartę prób w języku polskim,
- protokoły z badania wentylatora na stacji prób w języku polskim,
- deklarację zgodności (w języku polskim),
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Wentylator będący przedmiotem niniejszego zapytania o cenę przewidziany jest do pracy w stacji wentylatorów głównych przewietrzających wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jako wentylator rezerwowy. W związku z powyższym nie może być zastosowany zamiennik o innych parametrach technicznych niż wskazane powyżej w specyfikacji.
W/w materiał musi być wolny od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Wentylator winien być dostarczony do Zamawiającego w stanie umożliwiającym podłączenie go do instalacji przywołanej powyżej stacji wentylatorów po przeprowadzeniu pomiarów przez pracowników Zamawiającego.
Podłączenie i zabudowa wentylatora na stanowisku pracy zostanie wykonane siłami Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (ul. Wolności 333 – stacja wentylatorów) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 

Załączniki:

Formularz oferty 04/11/2020

Wzór umowy 04/11/2020

Zapytanie o cenę 04/11/2020

 

„Postępowanie powyższe z powodu braku zabezpieczenia w środki finansowe zostaje unieważnione i prosimy o nie przysyłanie ofert.”

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.