Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie obejmować zakup, dostawę i wymianę prowadników zgodnie z opracowaną
i zatwierdzoną przez KRZ technologią. Prowadniki do wymiany wskaże Zamawiający

Istotne warunki zamówienia:

- Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. sporządzenie PROJEKTU ORGANIZACJI I TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT zgodnie
z przepisami prawa geologicznego i górniczego. Przed rozpoczęciem robót przedmiotowa dokumentacja musi być zatwierdzona przez Zamawiającego (Kierownika Ruchu Zakładu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu),
2. prace związane z wymianą prowadników szybowych muszą zostać przeprowadzone w taki sposób
aby zminimalizować uciążliwości dla funkcjonowania kopalni.
Proponowany czas wymiany: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14ºº do 6ºº dnia następnego,
3. przedmiot zamówienia musi być wykonany z zachowaniem wszystkich przepisów
regulujących przedmiotowe prace w tym Rozporządzenia Ministra Energi z dnia
23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co
najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania Protokół Odbioru Końcowego
5. Zamawiający uzależnia realizację zamówienia po podpisaniu umowy od otrzymania środków pieniężnych z dotacji celowej (o czym oferent zostanie poinformowany w stosownym czasie).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 04/11/2020

Formularz ofertowy 04/11/2020

Wzór umowy 04/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.