ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa 2 taczek z zapędem elektrycznym”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:


Taczki przywołane powyżej powinny spełniać następujące warunki :

- ładowność do 500kg,
- samorozładowcza skrzynia transportowa,
- możliwość jazdy do przodu i tyłu,
- posiadać hamulec,
- szerokość zestawu jezdnego max 83cm,
- ładowarkę akumulatorów,
- dodatkowy akumulator,
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

Załączniki:

formularz ofertowy taczki 28/10/2020

Zapytanie o cenę taczki na www 28/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.