ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.


Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Dostawa elementów do dezynfekcji wody promieniami UV z zabudową na rurociągu odwadniającym w GKSD.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę elementów niezbędnych do montażu urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV z zabudową ich na rurociągu odwadniającym w miejscu króćca wylotowego do koryta wodnego GKSD. Działanie dezynfekcyjne wody przepompowującej z 4 pompowni powinno odbywać się w czasie cyklu pompowania i natężenia przepływu wody dostosowanym dla każdej z pompowni. Przewidywany maksymalny przepływ to około 50 m3/h. który należy wyregulować dla poszczególnych pompowni. Wielkość dawki promieniowania UV należy dobrać tak by zapewnić osiągnięcie oczekiwana skuteczność na poziomie dopuszczalnych wartości dla bakterii Escheriera coli.
Urządzenie z lampą UV należy zabudować poprzez wykonanie wstawki na rurociągu wraz z bypassem (rury z kołnierzami ocynkowanymi) w zamian obecnego odcinka rurociągu DN125. Do kierowania przepływem wody należy zabudować 3 przepustnice DN125 PM16. Przewidywane miejsce zabudowy lampy UV to wnęka pod otworem stacji wentylatorowej w GKSD. Przewidzieć również zabudowę filtra cząstek stałych.
Całość urządzeń powinna zostać zabudowana i podłączona w układ zasilania i sterowania do lampy UV.

Załączniki:

formularz ofertowy lampa uv 28/10/2020

Zapytanie o cene lampa uv na www 28/10/2020

Odpowiedzi do zapytania lampa uv na www 03/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.