ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa oraz montaż falownika FR-F840-00470-2-60 wraz z dławikiem DC”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa i montaż falownika do zasilania wentylatora o mocy Pn=22kW w szafie IP54.

1.Urządzenie powyższe winne spełniać następujące warunki techniczne:
- napięcie zasilania 500V,
- falownik będzie przystosowany do komunikacji protokołem MODBUS RTU za pomocą interfejsu RS 485

2.Urządzenia powyższe muszą być wyposażone w:
- tabliczkę znamionową w języku polskim,
- deklarację zgodności (w języku polskim),
- kartę gwarancyjną w języku polskim,
- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.
- dostawa i montaż uzgodniony z upoważnionym pracownikiem muzeum.

3. W/w urządzenie musi być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.
Dostawa powyższego urządzenia oraz montaż odbędzie się do wskazanej lokalizacji w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

Załączniki:

formularz ofertowy falownik 28/10/2020

zapytanie o cenę falownik na www 28/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.