Rozeznanie Cenowe

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe  może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót związanych ze zmianą stałej organizacji ruchu na ul. Jagiellońskiej w Zabrzu- wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje wykonanie  zadania opisanego załącznikiem Nr 1  (Docelowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ul. Jagiellońskiej w Zabrzu) oraz załącznikiem nr 2 (Zatwierdzenie numer NOR.4021.311.2020z dnia 12.08.2020 Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej).

  1. Uwarunkowania formalne związane z wyborem wykonawcy
  2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

6 tygodni od daty podpisania umowy

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 16.10.2020.

III.  Istotne warunki realizacji przedmiotu umowy

  1. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego.
  2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  3. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

1. Roznanie cenowe 06/10/2020

2. Projekt zmiany stałej organizacji ruch 06/10/2020

3. Formularz oferty 06/10/2020

4. Zatwierdzenie MZDiII Zabrze 06/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.