ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych przenośnych kontenerów socjalnych wraz z wyposażeniem”

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż przenośnych kontenerów w ilości 3 sztuk wraz z wyposażeniem, w zabudowie modułowej z przeznaczeniem na zaplecze socjalne.

 1. Istotne warunki zamówienia.
 2. Podłączenie zestawu kontenerów do istniejącej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji po stronie Zamawiającego.
 3. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia , w terminie do 14 dni od podpisania umowy, umożliwiającą Zamawiającemu zgłoszenie obiektu w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.

  3. Zamawiający we własnym zakresie, po uzyskaniu od Wykonawcy dokumentacji technicznej, uzyska niezbędne pozwolenia i decyzję do posadowienia kontenerów w miejscu wskazanym jako miejsce dostawy.
 4. Wyposażenie zestawu socjalno-sanitarnego.
 5. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej dot. przedmiotu zamówienia.
 6. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze nie mniejszym niż 4 lata (48 miesięcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

 

 

 1. Wymagane parametry i wyposażenie techniczne

Wymiary pojedynczego modułu:

 • Długość zewnętrzna – min. 6 000 mm max. 6 250 mm
 • Szerokość zewnętrzna – min. 2 400 mm max. 2650 mm
 • Wysokość zewnętrzna – min. 2 800 mm
 • Wysokość wewnętrzna – min. 2 340 mm

Konstrukcja:

 • Konstrukcja stalowa spawana (podłoga, słupy) pokryte powłoką antykorozyjną

         Kolor zewnętrzny z palety RAL 7035 jasnoszary lub zbliżony (dopuszczalna różnica w odcieniu po ustaleniu z zamawiającym)

 • Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych
 • Budowa ścian kontenera sanitarnego odporna na wilgoć, łatwo zmywalna

 

Podłoga:

 • Blacha ocynkowana trapezowa
 • Wełna mineralna o grubości 60mm / 100 mm
 • Panele z płyty wiórowej o grubości 20-22 mm, odporne na powstawanie wilgoci
 • Wykładzina PCV grubości 1,5mm / 2mm

Stropodach:

 • Blacha ocynkowana
 • Płyta wiórowa grubości 12mm
 • Wełna mineralna o grubości 100 mm
 • Folia paroizolacyjna

 Okna:

 • Okna PCV, Część sanitarna: białe rozwieralno – uchylne, o wymiarach 650mmx750mm (tolerancja na długości i szerokości 150 mm) – 2 sztuki
 • Okna PCV, Część socjalna: białe rozwieralno – uchylne, o wymiarach 945x1200mm (tolerancja 150mm) – 4 sztuki

Drzwi:

 • Zewnętrzne, w kolorze kontenera jednoskrzydłowe stalowe sztuk 1
 • Wewnętrzne, w kolorze białym, jednoskrzydłowe płycinowe sztuk 2
  ( wejście do części z łazienkami, wejście do części z toaletami )
 • Wewnętrzne łazienkowe, białe sztuk 2 ( wejście do WC )

 

Ściany działowe:

 • Wewnętrzna ściana działowa (dzieląca kontener sanitarny na pół)
 • Ścianka działowa pomiędzy pisuarem a umywalką w części z toaletami
 • Ścianki działowe WC
 • kolor wewnętrznych ścian kontenera socjalnego według palety RAL

Instalacje:

1) Elektryczna:
a)    przyłącze elektryczne z wpustami CEE, ze skrzynką rozdzielczą
b)    elektryka – Norma VDE ( 400V/32A/5-biegunowy )

 1. c) standardowa ilość gniazdek i oświetlenia stosowana w przeliczeniu na 1 moduł

2) Wodno-Kanalizacyjna:
a)    instalacja wodna wykonana z rur PP
b)    Ścieki  odprowadzane w kontenerze przy użyciu rur z tworzywa sztucznego DN 50, DN 100 i DN 125, przeprowadzane z boku przez ścianę kontenera.

Wyposażenie części sanitarnej:

 • umywalka ceramiczna, biała, z baterią minimum 500 x 400 mm – 3szt.
 • część WC z muszlą klozetową wraz z deską sedesową i uchwytem na papier – 2szt.
 • pisuar ze spłuczką – 1szt.
 • kabina prysznicowa GFK z baterią prysznicową – 2szt.
 • podgrzewacz wody 300 l – 1szt.
 • zawór redukcyjny – 1szt.
 • wentylator wyciągowy, nie mniejszy niż 150m3 – 2szt.
 • ogrzewacz przewiewowy 2kW – 2szt.
 • konwektor elektryczny 2kW – 2szt.

           

Wyposażenie części socjalnej:

 • Szafka socjalna 4-skrytkowa metalowa, wyposażona w zamki szyfrowe w zestawie z kluczem master o wymiarach

1800x600x500mm (wys. x . szer. x gł.) – 10szt.

 • Ławka socjalna: stelaż metalowy malowany proszkowo, siedziska drewniane długości 2m – 5 szt.
 • Konwektor elektryczny 2kW ( ilość dopasowania do modułu socjalnego (rys2i3)) – 2szt.

 

 1. Miejsce dostawy, rozładunku i montażu kontenerów

  Zabrze, ul. Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze „Park 12 C”, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dostawy, rozładunku i montażu po stronie Wykonawcy.
 2. Termin związania ofertą:

  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia:

  Wykonawca wykona przedmiot zamówienia do dnia 15.12.2020 r.
 4. Kryteria oceny ofert – cena: 100%
  Wartość netto kompletnego przedmiotu zamówienia.
  (Zakup, dostawa, montaż, wyposażenie)
 5. Termin złożenia oferty:

  Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 9.10.2020r. do godz. 1200

 6. Dokumenty składane wraz z ofertą:


- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego – załącznik numer 1.

 

 1. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Muzeum dopuszcza wizję lokalną w miejscu docelowym dla przedmiotu zamówienia, przez cały okres składania ofert po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą prowadzącą sprawę w godzinach 7:30 – 14:30. 

Sprawę prowadzi:  Piotr Szołtysek  tel.: +48 530 686 772

Załączniki:

Formularz oferty 02/10/2020

Zapytanie ofertowe 02/10/2020

Wybór oferty 13/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.