MGW.DA.271.1.2020.JB  rozeznanie cenowe zadania: Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby projektu pod nazwą: „Montaż kontenerów socjalnych przy ul. Mochnackiego 12 w Zabrzu”

 Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

Aktualizacja mapy do celów projektowych na potrzeby projektu pod nazwą: „Montaż kontenerów socjalnych przy ul. Mochnackiego 12 w Zabrzu”

 Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji dla zadania opisanego załącznikiem Nr 2 (identyfikator działki 247801_1.0011.AR_3.1848/3).

Zakres zadania zaznaczony w załącznikach jest zakresem zadania projektowego, który należy powiększyć
 o wymaganą opaskę szerokości 30 m

W szczególności należy:

 • dokonać aktualizacji mapy do celów projektowych w zakresie S+U+W+E w skali 1:500 w oparciu
   o wywiad branżowy skierowany zarówno do gestorów uzbrojenia jak i pozostałych właścicieli sieci
 • uzyskać potwierdzenie kopii mapy przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  w Zabrzu

Mapy należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej
 w formatach DWG i PDF na nośnikach w postaci płytek CD lub DVD

Wypis z rejestru gruntów należy przekazać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 1. Uwarunkowania formalne związane z wyborem wykonawcy
 2. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

8 tygodni od daty podpisania umowy

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 2.10.2020.

III.  Istotne warunki realizacji przedmiotu umowy

 1. Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego.
 2. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki:

Rozeznanie cenowe mapa do celów projektowych 25/09/2020

Formularz oferty - mapa do celów projektowych 25/09/2020

Mapa sytuacyjna dot. zadania 25/09/2020

 

Wybór oferty 14/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.