Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.
Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Czyszczenie wymienników płytowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest kompleksowa usługa czyszczenia wymienników płytowych, znajdujących się w obiektach należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ilości 5 sztuk. Są to wymienniki:

- Danfoss 004B1825/XB51H – 1- 50_2_25_A_1G2_1G2 – ul. Wolności 408, Zabrze
- Danfoss 004B1825/XB51H – 1- 50_2_25_A_1G2_1G2 – ul. Wolności 410, Zabrze
- SONDEX S4A-IG16-12-TL – ul. 3 Maja 91, Zabrze
- SONDEX S4A-IG16-12-TL – ul. Mochnackiego 12, Zabrze
- SWEP IC8THx40 1P-SC-S 4x3/4”(20) – ul. Mochnackiego 12, Zabrze
.


II. Istotne warunki zamówienia:
1) Zamówienie zostanie zrealizowane jednorazowo po cenach zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
2) Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia wszystkich usług wymienionych w ofercie.
3) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi po wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury , przelewem na konto, w terminie 14 dni od jej dostarczenia.
4) Termin realizacji zamówienia: do 15 dni roboczych
III.Termin związania ofertą:
30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty
IV.Termin realizacji zamówienia:
W ciągu 15 dni roboczych od dnia pisemnego (e-mail) złożenia zamówienia.
V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 15.09.2020r.
Sprawę prowadzi: Oskar Tomalak . tel. Kom.: +48 668 420 069

Załączniki:

Formularz cenowy czyszczenie wymienników.xls 07/09/2020

Formularz oferty czyszczenie wymienników 07/09/2020

Zapytanie czyszczenie wymienników 07/09/2020

 

Wybór oferty 22/09/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.