Znak sprawy:MGW.DA.271.3.2020.IR                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zabrze, dn. 24.07.2020 r.                                                                            

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Zakup i dostawa krzeseł obrotowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych :

a/ na stabilnej pięcioramiennej podstawie,

b/ wyposażonych w kółka jezdne dostosowane do podłogi twardej,

c/ z regulacją wysokości siedziska,

d/ z regulacją pochylenia oparcia,

e/ z wyprofilowanym oparciem oraz siedziskiem zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych,

f/ z możliwością obrotu wokół własnej osi pionowej,

g/ z podłokietnikami regulowanymi,

h/ z nośnością do 120 kg włącznie,

i/ w kolorze czarnym bądź grafitowym.

Prosimy o dołączenie zdjęcia poglądowego oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją.

 

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 30.07.2020 do godz. 1200

 

Załączniki:

1. Rozeznanie cenowe 27/07/2020

2. Formularz oferty 27/07/2020

3. Wybór oferty 01/09/2020

Zawiadomienie 02/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.