Znak sprawy:MGW.DA.271.7.2020.MM                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zabrze, dn. 09.07.2020 r.                                                                        

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

Dostawa wraz z montażem żaluzji fasadowych oraz montaż konstrukcji pod baner reklamowy na elewacji budynku EOKTiTP przy ul. Karola Miarki nr 8

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem żaluzji fasadowych oraz montaż konstrukcji pod baner reklamowy na elewacji budynku EOKTiTP przy ul. Karola Miarki nr 8

 

III.Termin związania ofertą:

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty

IV.Termin realizacji zamówienia:

60 dni od dnia podpisania umowy

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 5.08.2020 r. do godz. 1200

Załączniki:

1. Rozeznanie cenowe 21/07/2020

2. Formularz oferty 21/07/2020

3. Widok elewacji od strony południowej wraz z zaznaczeniem miejsca montażu żaluzji 21/07/2020

4. Widok elewacji od strony wschodniej wraz z zaznaczeniem miejsca montażu ramki.21/07/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.