Znak sprawy:MGW.DA.271.2.2020.IR                                                                                                                                                                                                                                              Zabrze, dn. 14.07.2020 r.                                                                

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia. W razie niewybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu, nie przysługuje żadne roszczenie wobec Wnioskującego.

Ilekroć w dokumencie mowa o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Zakup i dostawa krzeseł obrotowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych :

a/ na stabilnej pięcioramiennej podstawie,

b/ wyposażonych w kółka jezdne dostosowane do podłogi twardej,

c/ z regulacją wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi,

d/ z regulacją wysokości oparcia,

e/ z regulacją pochylenia oparcia w zakresie 50 do przodu 300 do tyłu,

f/ z wyprofilowanym oparciem oraz siedziskiem zgodnie z naturalnym wygięciem kręgosłupa i odcinkiem udowym kończyn dolnych,

g/ z możliwością obrotu wokół własnej osi pionowej w zakresie 3600,

h/ z podłokietnikami umieszczonymi na wysokości od 190 do 250 mm od płyty siedziska,

i/ z nośnością do 140 kg włącznie,

j/ w kolorze czarnym bądź grafitowym.

Prosimy o dołączenie zdjęcia poglądowego oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją.

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 22.07.2020 do godz. 1200

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 17/07/2020

2. Formularz oferty 17/07/2020

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.