Znak sprawy:MGW.DA.271.6.2020.MM                                                                                                                                                                                                    Zabrze,dn.08.07.2020r.                                                              

ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.10.2020, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 22.07.2020 do godz. 1200

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Do pobrania: 

1. Rozeznanie cenowe 15/07/2020

2. Formularz oferty 15/07/2020

3. Formularz cenowy 15/07/2020

4. Wybór oferty 13/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.