MGW.RSI.271.13.2020.AP

Zabrze, 09.07.2020 r.

     

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywna dostawa gazów sprężonych spożywczych i technicznych wraz z wynajmem butli.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Dostawa gazów spożywczych:

- mieszankę dwutlenek węgla (30%) + azot (70%) – 30 szt. butli (1,5m³),

- dwutlenek węgla – 30 szt. butli (6kg).

 1. Dostawa gazów do wózka widłowego:

- propan autogaz – 36 szt. butli (11kg).

 1. Dostawa gazów do grilla gazowego:

- propan-butan – 5 szt. butli (5kg).

 1. Wynajem/dzierżawę butli – 8 szt.
 1. Istotne warunki zamówienia:
 2. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych, zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, według potrzeb Zamawiającego, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego a przeznaczonych na ten cel. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w Formularzu cenowym.
 3. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione gazy na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.
 4. Termin dostawy: Wykonawca dostarczy zamówienie w tym samym dniu, przy zamówieniu telefonicznym do godz. 11 lub następnego dnia.
 5. Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
 • Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie; począwszy od dnia wyboru oferty do 31.12.2020r. lub do momentu wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację zamówienia, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2020r.

 1. Kryteria oceny oferty:

Cena: 100%.

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 10.07.2020 r. do godz. 12.

 • Ochrona danych osobowych:

Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

Uwaga:

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze; drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Palus, tel. 728 406 124

  

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 09/07/2020

2. Zał. nr 1 Formularz oferty 09/07/2020

3. Zał. Nr 2 Wzory umów 09/07/2020

4. Wybór oferty 16/07/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.