ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

 

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do  wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.  W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa transformatora suchego 20/6 kV 630 kVA do stacji GSZ 20/6 kV „Szyb Kolejowy w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

Do pobrania:

1. Zapytanie o cenę 07/07/2020

2. Formularz ofertowy 07/07/2020

3. Wzór umowy 07/07/2020

4. Wybór oferty 04/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.