MGW.DI.271.4.2020.WU                                                                                  Zabrze, dnia 24.06.2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE

postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa 4 szt. Komputerów przenośnych, oraz pakietów office”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Komputer przenośny – 4 sztuki

ASUS X509JA lub równoważny

Typ

Komputer przenośny (notebook)

Procesor

Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1.20-3.40 GHz, 4MB cache) lub równoważny

Pamięć RAM

Min. 4 GB DDR4, 2400MHz

Dysk twardy

SSD M.2 PCIe min. 256GB

Przekątna ekranu

15,6”

Rozdzielczość ekranu

Min. 1920x1080

Łączność

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth

Rodzaje wejść / wyjść

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt., USB 2.0 – 2szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Dodatkowe informacje

wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy touchpad, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), szyfrowanie TPM

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Standard w wersji EDU, lub równoważny, z zachowaniem licencji wieczystej.

Gwarancja

24 miesiące

  1. Istotne warunki zamówienia:

Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą sprzętu do siedziby Zamawiającego, oraz gwarancją.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 10.07.2020r .

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Inne kryteria (o ile dotyczy) …………………………………………….

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 30.06.2020r.

VII. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze,

lub drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Do pobrania:

1. Rozeznanie cenowe 25/06/2020

2. Formluarz ofertowy 25/06/2020

3. Informacja o wyborze oferty 15/07/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.