MGW. DA.271.3.2020.IP                                                                                                        Zabrze, dnia 17.06.2020 r.

/sygnatura sprawy/

                                                                                                                         Rozeznanie Cenowe

postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów o pojemności 50 L.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Pojemniki do segregacji odpadów o pojemności 50 l

Wymagania dotyczące pojemników do segregacji:

Przeznaczenie: do wnętrza budynku

Materiał wykonania: laminat poliestrowy wzmacniany włóknem szklanym.

Kolor: ciemnoszary

Pojemność: 50 l

Wymagania: pojemniki mają być oznakowane zgodnie z zasadami, kolorystyką i symboliką segregacji zgodną

z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Specyfikacja pojemników do segregacji:

 1. Pojemniki do segregacji papieru: 37 szt.
 2. Pojemniki do segregacji plastiku: 37 szt.
 3. Pojemniki do segregacji szkła: 37 szt.
 4. Pojemniki do segregacji odpadów bio: 37 szt.
 5. Pojemnik do segregacji odpadów zmieszanych: 37 szt.
 6. Istotne warunki zamówienia:

Pojemniki mają być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej do żadnych celów, bez śladów

uszkodzenia, wykonane z nowych materiałów. Pojemniki winny być wykonane z tworzywa

sztucznego - z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, spełniających warunki :

 1. a) dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
 2. b) odporne na wysoką temperaturę oraz zmiany temperatury, wilgoci i promieniowania UV,
 3. c) odporne na związki chemiczne i korozję,
 4. d) funkcjonalne i trwałe,
 5. e) gwarantujące długotrwałość eksploatacji,
 6. f) przyjazne dla środowiska,
 7. g) umożliwiające łatwe utrzymanie czystości,
 8. h) nie zawierające kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowisk.

Konstrukcja pojemnika:

 1. a) jednolita,
 2. b) jednolita, symetryczna skorupa, bez złączeń, o podstawie prostokątnej lub kwadratowej,

z zastrzeżeniem, że wszystkie pojemniki muszą być jednakowego rodzaju,

 1. c) dwudzielny denny system zamykania klap (klapy otwierające się jak szczęki koparki)

wzmocniony stalowym stelażem,

 1. d) wyposażona w mechanizm sterowania klapami,
 2. e) przystosowana do rozładunku pojemnika przez otwarcie klap,
 3. f) otwory wrzutowe umiejscowione tak, aby nie utrudniały wrzucania odpadów,
 4. h) kolorystyka trwała, wysokopołyskowa,
 5. i) otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów,
 6. j) pojemniki muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie pojemniki bez śladów uszkodzenia, wykonane z nowych materiałów.

Wymagania:

1.Koszty transportu do Zamawiającego oraz rozładunku ponosi Wykonawca.

2.Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot

zamówienia.

 1. Na pojemnikach na trwale muszą być umieszczone opisy przeznaczenia pojemników

wykonane niezmazywalną technologią : PAPIER, SZKŁO, METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, BIO.

 1. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym

powyżej przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki

oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału

użytego do ich wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd

i rozwiązania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2020 .

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Inne kryteria (o ile dotyczy) …………………………………………….

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  22.06.2020r.

Zastrzeżenie : zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Załaczniki:

1. Rozeznanie cenowe 18/06/2020

2. Formularz ofertowy 18/06/2020

3, Wybór oferty 29/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.