MGW.TM.711.21.2020.1.JM

ZPP/…..…./2020

Zabrze, dnia 17. 06. 2020r.

ZAPYTANIE O CENĘ

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup i dostawa transformatora suchego 20/6 kV 630 kVA do stacji GSZ 20/6 kV „Szyb Kolejowy w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem i zabudową przedmiotowego transformatora w pomieszczeniu trafo w stacji GSZ 20/6 kV „Szyb Kolejowy” w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Transformator przywołany powyżej winien spełniać następujące warunki techniczne:

- napięcie uzwojenia pierwotnego: 21 000 V (zakres regulacji ± 2x2,5% - z odczepami regulacyjnymi),

- napięcie uzwojenia wtórnego: 6 300 V (bez obciążenia),

- grupa połączeń: Yd11,

- napięcie zwarcia: 6%,

- moc transformatora: 630 kVA,

- rodzaj pracy: ciągła,

- częstotliwość: 50 Hz,

- podłączenie zacisków górnego i dolnego napięcia: od góry,

- sposób połączenia: podłączenie kablami jednożyłowymi o przekrojach podanych poniżej,

- wymiary graniczne trafo nie mogą przekroczyć światła drzwi do pomieszczenia trafo czyli: 2030x1290 (wys. x szer.),

- wymiary pomieszczenia trafo: 2550x2000x2800 (wys. x szer. x dł.)

- materiał uzwojeń GN/DN – miedź.

Transformator powyższy musi być wyposażony w:

- ograniczniki przepięć po stronie górnego i dolnego napięcia wraz z niezbędnym kompletnym osprzętem przyłączeniowym pozwalającym podłączyć do sieci dystrybucyjnej kablami typu YHAKXS
    3x1x70 mm2 - strona pierwotna oraz YHAKXS 3x1x120 mm2 - strona wtórna  (izolatory, głowice przyłączeniowe, taśmy i koszulki izolacyjne, etc.),

- uchwyty do podnoszenia,

- zaciski uziomowe po stronie górnego i dolnego napięcia,

- czujniki temperatury uzwojenia (na każdej kolumnie) współpracujące z zabezpieczeniem typu T-154,

- tabliczkę znamionową w języku polskim,

- bezobciążeniowy przełącznik zaczepów,

- kartę prób w języku polskim,

- protokoły z badania transformatora na stacji prób w języku polskim,

- deklarację zgodności (w języku polskim),

- kartę gwarancyjną w języku polskim,

- dokumentację techniczno ruchową lub instrukcję obsługi w języku polskim.

W/w materiały muszą być wolne od wad technicznych i prawnych oraz spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji. Transformator winien być dostarczony do Zamawiającego w
              stanie umożliwiającym podłączenie go do sieci dystrybucyjnej po przeprowadzonym badaniu i pomiarach (przez upoważniony podmiot zewnętrzny na koszt Zamawiającego).

Podłączenie kabli i osprzętu transformatora zostanie wykonane siłami Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w procesie przygotowania uruchomienia i podania pod napięcie przedmiotowego transformatora.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej na dostawę urządzeń wymienionych powyżej.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (ul. 3 maja 93 – ZKWK „Guido”) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 1. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wykazać referencje na analogiczne zadania w okresie ostatnich dwóch lat na kwotę min. 100 000,00 złotych netto),
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu zamówienia (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień),
 • okres gwarancji deklarowany przez Wykonawcę nie może być mniejszy niż 24 miesiące,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 40 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni (od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 15. 10. 2020r.).
 2. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

75 %

75

2.

Termin realizacji zlecenia

20 %

20

3.

Okres gwarancji

5 %

5

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

 

 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
 • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

-----------------------------------------------

x 100 pkt x 75%

   

cena badanej oferty brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

 

 • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w tygodniach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zlecenia
– zgodnie z ofertą [tygodnie]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zlecenia”
(z uwzględnieniem wagi)

10 i więcej

1

9

5

8

15

7

18

6 i mniej

20

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 10 tygodni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 3 – OKRES GWARANCJI:

 

 • Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w miesiącach) oceniane będą wg punktacji podanej poniżej:

Okres gwarancji
– zgodnie z ofertą [miesiące]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zleceń szczegółowych”
(z uwzględnieniem wagi)

24

1

25 ÷ 36

2

37 ÷ 48

3

49÷ 60 i więcej

5

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

 

 

 

 

 

 

 

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 29. 06. 2020r. do godz. 1000

VII. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

VIII. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym (wraz z danymi technicznymi proponowanego transformatora) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul.
        Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

Janusz Miś  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 5545

 

1. Zapytanie ofertowe 17/06/2020

2. Formularz oferty 17/06/2020

3. Umowa 17/06/2020

4. Wybór oferty 04/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.