MGW. DA.271.3.2020.IP                                                                                  Zabrze, dnia 29.05.2020 r.

 

                                                           ROZEZNANIE CENOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów o pojemności 50 L.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Pojemniki do segregacji odpadów o pojemności 50 l

Wymagania dotyczące pojemników do segregacji:

Przeznaczenie: do wnętrza budynku

Materiał wykonania: laminat poliestrowy wzmacniany włóknem szklanym.

Kolor: ciemnoszary

Pojemność: 50 l

Wymagania: pojemniki mają być oznakowane zgodnie z zasadami, kolorystyką i symboliką segregacji  zgodną z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzeniem  Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Specyfikacja pojemników do segregacji:

1. Pojemniki do segregacji papieru: 37 szt.

2. Pojemniki do segregacji metali i tworzyw sztucznych: 37 szt.

3. Pojemniki do segregacji szkła: 37 szt.

4. Pojemniki do segregacji odpadów bio: 37 szt.

 1. Istotne warunki zamówienia:

Pojemniki mają być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej do żadnych celów, bez śladów

uszkodzenia, wykonane z nowych materiałów. Pojemniki winny być wykonane z tworzywa

sztucznego - z laminatów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym, spełniających warunki :

 1. a) dużej wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne,
 2. b) funkcjonalne i trwałe,
 3. c) gwarantujące długotrwałość eksploatacji,
 4. d) przyjazne dla środowiska,
 5. e) umożliwiające łatwe utrzymanie czystości,

Konstrukcja pojemnika:

 1. a) jednolita,
 2. b) jednolita, symetryczna skorupa, bez złączeń, o podstawie prostokątnej lub kwadratowej,

z zastrzeżeniem, że wszystkie pojemniki muszą być jednakowego rodzaju,

 1. c) dwudzielny denny system zamykania klap (klapy otwierające się jak szczęki koparki)

wzmocniony stalowym stelażem,

 1. d) wyposażona w mechanizm sterowania klapami,
 2. e) przystosowana do rozładunku pojemnika przez otwarcie klap,
 3. f) otwory wrzutowe umiejscowione tak, aby nie utrudniały wrzucania odpadów,
 4. h) otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów,
 5. i) pojemniki muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie pojemniki bez śladów uszkodzenia, wykonane z nowych materiałów.

Wymagania:

1.Koszty transportu do Zamawiającego oraz rozładunku ponosi Wykonawca.

 1. Na pojemnikach na trwale muszą być umieszczone opisy przeznaczenia pojemników

wykonane niezmazywalną technologią : PAPIER, SZKŁO, METALE i TWORZYWA SZTUCZNE, BIO.

 1. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszelkie koszty.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym

powyżej przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć fotografie lub dokładne rysunki

oferowanych produktów wraz z opisem zawierającym m.in. parametry i rodzaj materiału

użytego do ich wykonania. Dokumentacja ta powinna jednoznacznie obrazować wygląd

i rozwiązania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

 

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2020r .

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena:  100 %.

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Inne kryteria (o ile dotyczy)  …………………………………………….

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  12.06.2020r.

VII.  Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: drogą mailową na adres e-mail: ofertyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

 Iwona Paszek tel. 32 630 30 90 w 5801, telefon komórkowy 538 899 223

 

Załączniki:

1. Rozeznanie cenowe 03/06/2020

2. Formularz ofertowy 03/06/2020

3. Ogłoszenie o zmianie treści rozeznania cenowego 10/06/2020

4. Formularz ofertowy 10/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.