Data: 01.06.2020r.

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

                „Wykonanie opracowania związanego z obliczeniami wariantowymi sieci wentylacyjnej GKSD i Kopalni Luiza”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy z przekazaniem wyników w postaci opracowania pn.: „Analiza sieci wentylacyjnej  wyrobisk  GKSD i Kopalni Luiza z uwzględnieniem konieczności  wprowadzenia  do sieci  dodatkowej  stacji wentylatorów  dla przewietrzania   nowego rejonu  wentylacyjnego udrażnianego Przekopu  na poziomie 80 m.”

Praca winna zawierać:

 • określenie warunków dla utrzymania bezpiecznych parametrów sieci wentylacyjnej w rozbudowanej strukturze wyrobisk kopalni, stabilność prądów rejonowych, ilości powietrza w rejonach, prędkości strumienia powietrza
  z opracowaniem wytycznych dla przeprowadzenia regulacji sieci (tamy regulacyjne, wentylatory pomocnicze itp.),
 • określenie optymalnych warunków pracy aktualnie pracującej kopalnianej stacji wentylatorów głównych rejonu Sztolnia Królowa Luiza - GKSD (ul. Wolności) i uzasadnienie dla ew. zastosowania dodatkowej stacji wentylatorów pod ziemią przy otworze wielkośrednicowym łączącym powierzchnie z Przekopem na poz. 80m dla wariantu A etap II oraz dla wariantu B,
 • na podstawie wyników przeprowadzonej symulacji, uzasadnienie konieczności rozbudowy osuszacza lub stwierdzenie o wystarczającej dotychczas uzyskiwanej wydajności stacji osuszacza na zrębie szybu Wilhelmina (daw. Wyzwolenie), dla zapewnienia 72% wilgotności powietrza w Chodniku podstawowym w pokładzie 510.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia symulacji sieci  wentylacyjnej dla zdefiniowanych niżej wariantów:

 • Wariant A etap I:
  połączenie Przekopu na poziomie 80m przez otwór wielkośrednicowy z Chodnikiem Dechen poz. 40 i sztolnią południową GKSD,
 • Wariant A etap II:
  Połączenie Przekopu na poziomie 80 m. przez otwór wielkośrednicowy przechodzący przez Chodnik Dechen poz. 40 przedłużony do powierzchni wraz z zastosowaniem podziemnej stacji wentylatorów ssących pod otworem na poziomie 80 m wymuszających wypływ powietrza do atmosfery,
 • Wariant B:
  połączenie otworem wielkośrednicowym Przekopu na poziomie 80m z powierzchnią, zlokalizowanym w odległości 150m od Pochylni Guido, wraz z zastosowaniem podziemnej stacji wentylatorów ssących pod otworem wymuszających wypływ powietrza do atmosfery.

 

 1. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania zadania:
 2. a) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym do realizacji zleconego zadania
 3. b) Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym,
 4. c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie wstanie rozwiązać we własnym zakresie,
 5. d) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym prawo do wykorzystywania dokumentów w części lub w całości – na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie
  o prawach autorskich,
 6. e) Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
 7. f) Wynagrodzenie rozliczane będzie w sposób ryczałtowy.
 • Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 1. Warunki realizacji i odbiorów:

Przedmiot zamówienia odebrany zostanie po uprzednim sporządzeniu i podpisaniu Protokołu Odbioru.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

 • Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 10.06.2020r. godz. 15 

 • Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie winno obejmować:

Kompletny zakres robót wynikający z zawartej umowy.

 1. Istotnie postanowienia przyszłej umowy:
 2. Wykonawca zobowiązany jest do:
 3. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 4. przedmiot zamówienia sporządzony przez Wykonawcę dostarczony będzie Zamawiającemu w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym – płyta CD lub pendrive) oraz w wersji papierowej w 2 egzemplarzach.
 5. wykonania przedmiotu zamówienia z dołożeniem należytej staranności,
 6. konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym,
 7. niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie wstanie rozwiązać we własnym zakresie,
 8. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
  w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego oraz po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy,
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 2. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie w sposób ryczałtowy. 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:
1. Bogdan Oleś, tel. 32 630 30 91 wew. 2224, tel. kom. 691 661 330

 

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe 02/06/2020

2. Wzór umowy 02/06/2020

3. Formularz ofertowy 02/06/2020

4. Wybór oferty 16/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.