Data: Zabrze, 26.05.2020

MGW.RSI.271.15.2020ASz

Rozeznanie ofertowe
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Sprawę prowadzi: Anna Szewczyk, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa lodów rzemieślniczych w smakach wybranych przez zamawiającego a będących w ofercie producenta.
Propozycja 12 różnych smaków lodów z podaniem cen (w tym lody w kolorze czarnym)
Dostawa lodów rzemieślniczych w kolorze czarnym.
Dostawa lodów rzemieślniczych w termosach cylindrycznych o wymiarach 20x25 cm
Dostawa lodów przez producenta w dni robocze i wolne od pracy, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.
Lody rzemieślnicze w 100 % przygotowane z naturalnych produktów, takich jak świeże mleko, śmietana 30%, jajka + dodatki smakowe takie jak: czekolada belgijska, świeże owoce, ciasteczka itp. Lody muszą być przygotowywane na miejscu w zakładzie produkcyjnym. Dostarczany produkt musi być opatrzony etykietą zawierającą szczegółowy skład.
Zamawiający nie dopuszcza w żadnym przypadku, lodów przygotowywanych z gotowych proszków, baz do lodów, półproduktów, mieszanek, sztucznych barwników, sztucznych substancji wspomagających smak i aromat.
Zawartość świeżych owoców w sorbetach od 40% - 60%, nie mniej niż 40 %.
Lody owocowo-mleczne: zawartość świeżych owoców nie może być mniejsza niż 20%
Istotne warunki zapytania
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Producenta.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy lodów o smakach innych niż wymienione w formularzu ofertowym, po przedstawieniu przez producenta oferty wraz z wyceną.

 

Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty złożenia.
Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia zostanie określony w ciągu 30 dni od złożenia oferty.
Kryteria oceny ofert: Cena: 100%
Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe .
Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2020 do godziny 10:00
Ofertę na ww. rozeznanie cenowe prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki.

Rozeznanie ofertowe 27/05/2020

Formularz oferty 27/05/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.