MGW.RSI.271.14.2020.JK Zabrze, 26.05.2020 r.

 

ROZEZNANIE CENOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Sukcesywne dostawy lodów.”

Opis przedmiotu zamówienia:

Lp. Nazwa towaru Jedn. Szacunkowa ilość
1 Big Milk Opakowanie (nie mniej niż 20 szt) 2
2 Big Milk Choco Opakowanie (nie mniej niż 20szt.) 2
4 Big Milk Fruit Opakowanie (nie mniej niż 20szt.) 1
7 Big Milk Toffi Opakowanie (nie mniej niż 20szt.) 1
8 Big Milk Vanilia Opakowanie (nie mniej niż 20szt) 2
9 Kaktus Opakowanie ( nie mniej niż 50szt.) 2
10 Kolorki Opakowanie ( nie mniej niż 30szt.) 2
14 Magnum Classic Opakowanie (nie mniej niż 20szt.) 2
16 Nesquik Opakowanie (nie mniej niż 10szt.) 2
17 Rożek mix Opakowanie (nie mniej niż 20szt.)
2

19 Twister Opakowanie (nie mniej niż 10szt.) 2
20 X-Pop Opakowanie (nie mniej niż 10szt.) 2
21 Zapp Opakowanie (nie mniej niż 20szt.) 2

 

Istotne warunki zamówienia:
Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych, zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, według potrzeb Zamawiającego, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego a przeznaczonych na ten cel. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w Formularzu cenowym.
Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówione gazy na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.
Termin dostawy: Wykonawca dostarczy zamówienie w tym samym dniu, przy zamówieniu telefonicznym do godz. 11 lub następnego dnia do godz. 12.
Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie; począwszy od dnia wyboru oferty do 31.12.2020r. lub do momentu wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację zamówienia, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2020r.

Kryteria oceny oferty:
Cena: 100%.

Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 28.05.2020 r. do godz. 14.

 

Ochrona danych osobowych:
Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze; drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi:
Joanna Kłaczek, tel. 728 406 140

 

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 27/05/2020
Zał. nr 1 Formularz oferty 27/05/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.