Znak sprawy:MGW.DA.271.5.2020.MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zabrze, dn. 19.05.2020  r.                                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„ Dostawa klamer ciesielskich i gwoździ dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  „

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa klamer ciesielskich budowlanych oraz gwoździ na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Szczegółowy opis materiałów został przedstawiony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zapytania.

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.

  1. Kryteria oceny ofert – cena: 100%
  2. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 28.05.2020 do godz. 1200

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 25/05/2020

2. Formularz oferty 25/05/2020

3. Formularz cenowy 25/05/2020

4. Wybór oferty 09/06/2002

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.