L. DZ .MGW/RSI/271/11/2020KP

Zabrze, 12.05.2020 r.

     

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: ,,Dostawa wyposażenia Zakładu Małej Gastronomii: ekspres ciśnieniowo-przelewowy (3szt.), grill gazowy (1szt.)’’.

 1. Opis przedmiotu zamówienia i dokładna specyfikacja:

Nazwa asortymentu

Opis sprzętu

Liczba sztuk

Ekspres ciśnieniowo- przelewowy

·     Typ ekspresu: automatyczny

·     Rodzaj kawy: mielona oraz ziarnista

·     Moc [W]: 1455

·     Ciśnienie [bar]: 15

·     Funkcje: spienianie mleka, wbudowany młynek do mielenia kway, sterowanie Smartfonem

·     Pojemnik na mleko min. 1l

·     Pojemnik na wodę o pojemności min. 2,2l

·     Objętość przygotowywanej kawy od 20-240ml (+/- 10ml)

·     Możliwość przygotowania kawy jednocześnie w dwóch filiżankach

·     Wyposażenie: pojemnik na mleko, miarka do kawy mielonej, wężyk łączący

·     Zabezpieczenie: ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemnikach

·     Możliwość stworzenia co najmniej 5 własnych receptur przygotowywanego napoju

·     Możliwość regulacji dozownika do wysokości min. 14cm

3 szt.

Grill gazowy

·         Konstrukcja grilla wykonana z blachy

·         Kształt: prostokątny

·         Kolor: czarny

·         Wyposażony w 4 niezależne palniki o łącznej mocy min. 12,8 kW

·         Ruszt: emaliowany, porcelanowy

·         Wyposażony w pokrywę, termometr, kratkę do podgrzewania, palnik boczny, kratkę do podgrzewania

·         Wymiary rusztu 54 x40cm (+/- 5cm)

·         Waga grilla max 30kg

·         Szafka, musi być co najmniej częściowo zabudowana, by móc przechowywać akcesoria do grillowania

1 szt.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • Formularz oferty stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania,
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Uwagi:
 • Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia,
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 • Kryteria oceny: cena 100 %,
 • Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektu Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza:

Hostel Guido ul. 3 Maja 93a, 41-800 Zabrze (Recepcja),

 • Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem na konto, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 • Zastrzeżenie: Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
 • Unieważnienie postępowanie: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
 • W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Termin składania ofert: 15.05.2020 do godziny 12:00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

…………………….……………………………………………………….

Z-ca Dyrektora / Upoważniona Kadra Zarządzająca

Konieczność podpisania umowy: NIE

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 14/04/2020

2. Formularz oferty 14/04/2020

3. Formularz cenowy 14/04/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.