Znak sprawy:MGW.DA.271.3.2020.MM                                                                                                                                                                       Zabrze, dn. 30.04.2020  r.                                                              

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Sukcesywne dostawy narzędzi i materiałów eksploatacyjnych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu„

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

III. Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

  1. Kryteria oceny ofert – cena: 100%

 

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia: 14.05.2020. do godz. 12:00

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Załączniki

1. Zapytanie ofertowe 07/05/2020

2. Formularz oferty 07/05/2020

3. Formularz cenowy 07/05/2020

4. Wybór oferty 08/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.