Znak sprawy:MGW.DA.271.2.2020.MM                                                                                                                                                         Zabrze, dn 30.04.2020  r.                                                               

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:

„Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu„

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów do wyrobisk górniczych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do zabudowy w wyrobiskach Sztolni Królowa Luiza

III.Termin związania ofertą: 

30 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia oferty 

IV.Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.09.2020, lub do wykorzystania środków zabezpieczonych na ten cel

V.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia : 8.05.2020 do godz. 1200

Zastrzeżenie: zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Uwaga!

W cenę kleju dwuskładnikowego (Załącznik nr 2 poz.3) , należy wliczyć koszt utylizacji pustych opakowań.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 30/04/2020

2. Załącznik 1 formularz ofertowy 30/04/2020

3. Załącznik 2 - formularz cenowy 30/04/2020

4. Wybór oferty 25/05/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.