MGW.RSI.271.10.2020.JK

Zabrze, dn. 27.04.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawy - poniżej wymienionych - jednorazowych opakowań spożywczychkompostowalnych i ekologicznych oraz artykułów do grillowania.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa towaru

Jedn.

Szacunkowa ilość

1

Folia spożywcza szerokość min. 45cm długość min. 220m

Szt.

2

2

Torebka na hot-doga francuskiego 

Opakowanie (nie mniej niż 200szt.)

5

3

BIO Kubek VENDING papierowy 180ml 

Opakowanie (nie mniej niż 50szt.)

3

4

BIO Kubek VENDING papierowy 210ml

Opakowanie (nie mniej niż 50szt.)

3

5

BIO Kubek PLA 300ml / 95mm 

Opakowanie (nie mniej niż 50 szt)

10

6

BIO Kubek PLA 500ml /95mm 

Opakowanie ( nie mniej niż 50szt.)

10

7

Serwetki gastronomiczne wym. 15x15 Uwagi: nie mniej niż 500szt. w opakowaniu

Opakowanie (nie mniej niż 500szt.)

10

8

Słomka PAPIEROWA 205x6mm / czarna 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

2

9

Słomka PAPIEROWA SHAKE 205x8mm/ czarna 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

2

10

BIO Nóż 170mm PLA Biały 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

5

11

BIO Widelec 170mm PLA Biały 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

5

12

BIO Łyżka 170mm PLA Biała 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

5

13

BIO Łyżeczka 105mm PLA Biała 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt )

10

14

BIO Mieszadełko 130mm PLA białe 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt )

5

15

Woreczki HDPE STANDARD wymiary 10x4x27 

Opakowanie (nie mniej niż  500szt w opakowaniu)

10

16

Wykałaczki higieniczne 

Opakowanie (nie mniej niż 1000szt. w opakowaniu)

1

17

Kieliszek do wódki przezroczysty 40/50ml 

Opakowanie (nie mniej niż 50szt. w opakowaniu)

1

18

Rękawica FOLIOWA „M” HDPE 

Opakowanie (nie mniej niż 100szt. w opakowaniu)

10

19

Koperta frytka 250g 

Opakowanie (nie mniej niż 200szt)

5

20

Tacki do grilla 8szt MAŁA 

Opakowanie (nie mniej niż 5szt. w opakowaniu)

5

21

Brykiet do grilla 

Opakowanie nie mniejsze niż 2,5 kg 

50

22

Kostka do rozpalania BIAŁA

Opakowanie nie mniej niż 32szt

5

23

BIO Pojemnik papierowy na zupę biały 350ml 

Opakowanie nie mniej niż 50szt 

3

24

BIO Talerz z Trzciny Cukrowej okrągły 220mm biały 

Opakowanie ( nie mniej niż 125szt. w opakowaniu)

10

25

Tacki tekturowe białe 17/24 

Opakowanie (nie mniej niż 250szt.)

5

26

Kubek przezroczysty do napojów 400 ml z uskokiem PLA 95mm

Opakowanie (nie mniej niż 70 szt.)

5

27

Wieczko PLA 95mm wypukłe z otworem

Opakowanie (nie mniej niż 100szt.)

2

28

BIO Kubek BAMBUSOWY 250ml/8oz 80mm

Opakowanie (nie mniej niż 50szt.)

20

  1. Istotne warunki zamówienia:
  1. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych, zadeklarowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym, według  potrzeb Zamawiającego, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego a przeznaczonych na ten cel.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w Formularzu cenowym.
  1. Koszt dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.
  1. Zapłata za zamówienie cząstkowe nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie prawidłowo  wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

  1. Termin związania ofertą:

Termin związania  ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia:sukcesywnie; począwszy od dnia wyboru oferty do 31.12.2020 r. lub do momentu wykorzystania środków zabezpieczonych na realizację zamówienia, jeśli nastąpi to przed dniem 31.12.2020r.

  1. Kryteria oceny oferty:

Cena: 100%.

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 29.04.2020 r. do godz. 14.

  1. Ochrona danych osobowych:

Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowaniaNie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. GeorgiusaAgricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi. 

Uwaga:

Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. GeorgiusaAgricoli 2, 41-800 Zabrzedrogąmailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi:  

Joanna Kłaczek, tel. 728 406 140 

 

Załączniki:

1 Zapytanie ofertowe 28/04/2020

2Formularz oferty 28/04/2020

3 Formularz cenowy 28/04/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.