Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 208/2018

Dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

z dnia 12.12.2018r.    

                                                                                                                                       

MGW.RSI.271.7.2020.AK

Zabrze, dnia                            

/sygnatura sprawy/

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakupu oraz dostawy do zamawiającego dwóch sztuk  kuchenek mikrofalowych ”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia zakup oraz dostawa 2 sztuk kuchenek mikrofalowych do obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego –Hostelu Guido .

 

  1. Istotne warunki zamówienia:

Istotna specyfikacja zamówienia została opisana w załączniku numer 1 do zapytania ofertowego

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru na własny koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

7 dni od daty złożenia zamówienia + płatność za zamówienie w formie 21 dniowego terminu płatności przelew po wykonaniu usługi oraz dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej : 22.04.2020 do godz.10:00

VII. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

VIII.  Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                   

Sprawę prowadzi:

Anna Krajewska

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe 16/04/2020
  2. Specyfikacja techniczna zamówienia 16/04/2020
  3. Formularz oferty 16/04/2020
  4. Wybór oferty 01/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.