MGW.TM.711.15.2020.1.JMk

ZPP/75/2020

Zabrze, dnia 19. 03. 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

 

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

„Serwis i usuwanie awarii urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów głównych przewietrzających kompleks wyrobisk dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

         zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:

 1. przeglądami i konserwacją klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
 2. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów wraz z serwisowaniem zdalnego stanowiska obsługi zlokalizowanego w pomieszczeniu dyspozytorni zakładowej przy
  ul. Georgiusa Agricoli 2,
 3. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
 4. przeglądami i konserwacją wentylatorów zabudowanych w przedmiotowej stacji (również związanych z usuwaniem drgań – wyważeniem – silnika i wentylatora),
 5. usuwaniem awarii,
 6. przeglądami i konserwacją systemów pomocniczych zainstalowanych w budynku stacji wentylatorów (system p.poż, system wentylacji i klimatyzacji, ups, etc.).
 1. Istotne warunki zamówienia:
 • w/w. usługi muszą być wykonywane przez osoby o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności specjalistycznych związanych z kontrolami elementów w/w stacji wentylatorów,
 • Wykonawca winien złożyć ofertę, w której udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną usługę oraz wymienione podzespoły na okres minimum 12 miesięcy,
 • termin płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej (brutto) wysokości kwoty umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 3. gwarancjach bankowych;
 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

                   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie przed zawarciem umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

III. Termin związania z ofertą: termin związania z ofertą wynosi 21 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty

 1. Termin realizacji zamówienia :    od daty podpisania w 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Kryteria oceny ofert::   cena 100%  (najniższa zaoferowana cena).
 3. Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 14. 04. 2020r.
 • Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania zamówień publicznych. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

 

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania gdy wartość zamówienia przekroczy posiadane środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

- Janusz Michalak tel.: 326303091 w. 4024

   Będzie wymagane podpisanie umowy: TAK

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 19/03/2020

2. Formularz oferty 19/03/2020

3. Umowa 19/03/2020

4. Ustalenia szczegółowych warunków współpracy 19/03/2020

5. Wybór oferty 04/05/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.