ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Wykonanie badań środowiskowych pracy dla Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu- ZKWK „Guido”

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje przeprowadzenie badań środowiska pracy tj.:

- natężenia oświetlenia światłem sztucznym, które należy wykonać we wskazanych obiektach Muzeum Górnictwa  Węglowego w Zabrzu :

  • pod ziemią  w liczbie około 160-180 pomiarów
  • Na powierzchni w liczbie około 50-70 pomiarów

- natężenia hałasu na stanowiskach pracy,

  • 14 obszarów (stanowisk) pomiarowych

- badania drgań mechanicznych oddziałujących na organizm człowieka przez kończyny górne,

  • na 4 stanowiskach pracy.

Muzeum Górnictwa Węglowego umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wyznaczonych do przeprowadzenia pomiarów w  terminie 26.02.2020r po wcześniejszym umówieniu się.

 

  1. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IIII. Termin realizacji zamówienia:

      Do 7 dni od daty otrzymania zlecenia na wykonanie usługi.

  1. Kryteria oceny ofert: cena 100% -Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu niniejszego zamówienia oraz spełni wymagania formalne.

V Termin złożenia oferty:

      Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 28. 02. 2020r.

 

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe 21/02/2020

2. Forlumarz ofertowy 21/02/2020

3. Oświadczenie wykonawcy 21/02/2020

4, Wybór oferty 13/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.