ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie okresowych szkoleń w zakresie BHP dla :

-pracowników dozoru 

-pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

zatrudnionych w ruchu zakładu Zabytkowej KWK Guido Zabrze

  1. Istotne warunki zamówienia:

1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ceny brutto:

Lp.

Szkolenia dla

Cena za szkolenie
1 pracownika

Orientacyjna ilość pracowników do przeszkolenia

Cena
za przeszkolenie orientacyjnej ilości pracowników

1.

Pracowników dozoru *

 

8

 

2.

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych*

 

86

 
 

Razem:

-----------------------

94

**

*zatrudnionych w ruchu zakładu

**kwota służąca jedynie do porównania ofert.

2.Usługa zwolniona z podatku VAT.

  1. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, znajdujący się w Zabrzu.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w 2020 roku zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zlecenia przeprowadzenia szkoleń przez wybranego Wykonawcę

  1. Kryteria oceny ofert:

Zostanie wybrana oferta (spośród spełniających warunki) o najniższej cenie za przeszkolenie orientacyjnej ilości pracowników. Wykonawca musi liczyć się z podziałem szkolonych na grupy oraz z tym, że niektóre z grup mogą być około 5 osobowe.

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 22.02.2020r.

 

1. Zapytanie ofertowe 05/02/2020

2. Formularz zamówienia szkolenia 05/02/2020

3. Oświadczenie wykonawcy 05/02/2020

4. Wybór oferty 03/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.