MGW.TM.711.10.2020.1.JMk

ZPP/40/2020

Zabrze, dnia 23. 01. 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia

Serwisowanie, usuwanie awarii i przeprowadzanie kontroli urządzenia dźwignicowego typu: GEDA SH2000 i GS-2 produkcji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG zabudowanych w szybie ,,Wilhelmina” służących do przewozu ludzi w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, usuwanie awarii, oraz wykonywanie badań kontrolnych zgodnie z DTR.

 1. Istotne warunki zamówienia:

- wyżej wymienione usługi muszą być zlecone firmie posiadającej aktualną rekomendację  GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwanie usterek,

- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości wartości umowy,

- wykonawca musi posiadać:

 • niezbędne doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy ( na żądanie Zamawiającego Oferent  zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej rekomendacji GEDA-Dechentreiter GmbH & Co.KG do wykonywania zabiegów serwisowych typu montaże i demontaże, konserwacje, naprawy oraz usuwania usterek).

III. Termin związania ofertą:

      termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

    Od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku

     

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100% (najniższa zaoferowana cena). Przy czym algorytm obliczania punktacji oceniającej przewiduje, że do oceny będzie brana pod uwagę suma kosztów poszczególnych przeglądów i kontroli oraz 100 roboczogodzin wraz z sumarycznym kosztem części zamiennych z cennika dołączonego do oferty.

 1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 30. 01. 2020r. do godz. 1000

VII. Ochrona danych osobowych: W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu
o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

VIII. Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres:
        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:

Janusz Michalak  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 326303091 w. 7004

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE

 

 

                                                                                                                            

Załączniki:

 

 1. Zapytanie ofertowe 23/01/2020
 2. Formularz ofertowy 23/01/2020
 3. Wzór umowy 23/01/2020
 4. Ustalenia szczegółowych warunków współpracy 23/01/2020
 5. Wybór oferty 05/02/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.