Oznaczenie sprawy:  ZP/02/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:    Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:              Zaprojektowanie i wykonanie wystawy – instalacji edukacyjnej CARBONEUM – centrum wiedzy o węglu, zlokalizowanej w wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, planowanej
                                            do realizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.”

 

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.