Oznaczenie sprawy:  ZP/01/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

                                                                                                                                              

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/01/2020
  2. SIWZ 17/01/2020
  3. Zestawienie z otwarcia ofert 28/01/2020
  4. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/02/2020
  5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 25/02/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.