MGW.RSI.271.2.2020.JM

                                                                                                                                               Zabrze, dn.10.01.2020 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie wraz z dostawą kufli szklanych z pokrywą sygnowanych logo.

Szczegółowy opis:

Lp.

Opis

Ilość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kufel szklany


Dekoracja kalkomanią szklarską

Etykieta metalowa z mosiądzu

Pokrywa mosiężna zwieńczona kuplą górniczą

Podstawa mosiężna

Szczegółowy projekt kufla załącznik nr.1

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. W przypadku odpowiedzi na niniejsze Rozeznanie rynku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie nie uwzględnienie w postepowaniu Pani/Pana odpowiedzi na niniejsze Rozeznanie rynku. Jeżeli odpowie Pani/Pani na niniejsze Rozeznanie rynku to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu szacunku wartości zamówienia będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich usunięcia po cofnięciu zgody; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli odpowiadający na Rozeznanie rynku jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia.
  2. Termin realizacji zamówienia: 23.01.2020r.
  3. Kryteria oceny ofert – cena 100%
  4. Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Termin składania ofert: 16.01.2020 r. do godziny 12.00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załącznik:

1. Zapytanie ofertowe 14/01/2020

2. Formularz oferty 14/01/2020

3. Formularz cenowy 14/01/2020

4. Załącznik nr 1 14/01/2020

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.