Numer sprawy: MGW.DGIM.271.9.2.KK.2019

L.dz. 4627/DGIM/KK/2019                                                                                         Zabrze, 18.12.2019 r.

Zapytanie o cenę

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Proszę o złożenie oferty cenowej na przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzanie w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

       2. Przeprowadzanie pomiarów  elektrycznych z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie                eksploatacji niektórych urządzeń technicznych transportu bliskiego (Dz.U.Nr193 z 2003r.,poz.1890.)

  1. Naprawy, względnie wymiany podzespołów lub elementów dźwigu po okresie gwarancyjnym, ze stopniem zużycia nie gwarantującym jego właściwego funkcjonowania, będą wymagały zlecenia na podstawie odrębnej oferty cenowej zaakceptowanej przez zamawiającego. Powyższe dotyczy również ewentualnej modernizacji dźwigu lub jego podzespołów.
  2. Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni  kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r – 30.06.2020 r.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100 %

  1. Inne istotne warunki zamówienia:

a)Wykonawca  powinien posiadać wszelkie możliwości techniczne niezbędne do świadczenia usług wynikających z zadania, każde urządzenie dźwigowe musi mieć zapewnioną konserwację przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające uprawnienia odpowiedniej kategorii, nadane przez organa dozoru technicznego.

b)Konserwator zobowiązany jest usuwać na bieżąco usterki i  inne nieprawidłowości w działaniu  urządzenia oraz nie rzadziej niż co 30 dni poddawać urządzenie przeglądowi.

  1. c) Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

d Rozliczenie między stronami odbywać się będzie w okresach miesięcznych w formie ryczałtu, zapłata nastąpi przelewem na wskazany w treści faktury nr konta bankowego Wykonawcy w terminie  30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

e)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz jego wartości, w okresie trwania umowy.

7.Ochrona danych osobowych:

W przypadku odpowiedzi na niniejsze Rozeznanie rynku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie nie uwzględnienie w postepowaniu Pani/Pana odpowiedzi na niniejsze Rozeznanie rynku. Jeżeli odpowie  Pani/Pani na niniejsze Rozeznanie rynku to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu szacunku wartości zamówienia będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich usunięcia po cofnięciu zgody; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli odpowiadający na Rozeznanie rynku jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

VII. Termin złożenia oferty:

Termin złożenia oferty: Ofertę należy przesłać drogą  e-mailową  na załączonym Formularzu Ofertowym na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 grudnia 2019 roku do godziny 12.00

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

 

Do pobrania:

1. Zapytanie o cenę 18/12/2019

2. Załącznik nr 1 18/12/2019

3. Załącznik nr 2 18/12/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.