Znak sprawy: MGW.DA.271.4.2019.PS                                                                         Zabrze, dn. 11.12.2019r.ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa paliw do pojazdów służbowych oraz urządzeń spalinowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.
 2. Istotne warunki zamówienia.
  Wykaz pojazdów i parametry techniczne:
  - 2 samochody osobowe – benzyna E95
  - 1 samochód osobowy – olej napędowy ON
  - 2 samochody ciężarowe do 3,5t – olej napędowy ON
  - 2 autobusy – olej napędowy ON
  - kolejka górnicza – olej napędowy ON
  - urządzenia spalinowe – benzyna E95

  Szacowana wielkość zamówienia:
  - 15 075,00l ON
  - 4 042,00l E95


  Wskazane wyżej ilości paliw należy traktować, jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od zamawianych.

Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych paliw zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.

W ofercie należy podać ceny netto, którymi są średnie ceny netto każdego asortymentu paliwa jakie obowiązywały u Wykonawcy w okresie ostatniego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc składania ofert oraz procentową wysokość upustów udzielonych przez Wykonawcę, których wielkość będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto należy ująć :
-ilość przysługujących Zamawiającemu kart flotowych, przy czym ich ilość nie może być mniejsza niż 8
- adres przynajmniej 1 stacji paliw w obrębie miasta Zabrze
- adresy przynajmniej 2 stacji w odległości nie większej niż 10km od siedziby Zamawiającego

Zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zadeklarowanej przez Wykonawcę.

Rozliczenia finansowe będą realizowane bezgotówkowo. Ceną zakupu jednego litra paliwa będzie cena obowiązująca na danej stacji paliw w dniu zakupu, pomniejszona o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie upust cenowy.

Wykonawca udostępni stały monitoring dokonanych transakcji poprzez udostępnienie wykazu jednostkowych transakcji dokonanych przez Zamawiającego, zawierający takie informacji jak: data, miejsce oraz przedmiot transakcji, ilość oraz wartość transakcji oraz numer karty flotowej na którą transakcja była dokonywana.

Wykonawca dostarczy odbiorcy karty flotowe najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem obowiązywania umowy tj. do dnia 19.12.2019r.

Termin płatności: 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze vat.

 1. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, jednakże nie później niż do 31.12.2019r.
 2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, całodobowo od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku. Miejsce dostawy: stacje paliw Wykonawcy na terenie Polski.
 3. Kryteria oceny ofert – cena: 100%
  Suma wartości netto za olej napędowy i benzynę PB95 po uwzględnieniu rabatu.
 4. Termin złożenia oferty:
  Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 19.12.2019r. do godz. 1200

Dokumenty składane wraz z ofertą:
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- Aktualna koncesja, zezwolenie, licencję lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi będącymi przedmiotem zamówienia
- Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego

 

 1. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Sprawę prowadzi:  Piotr Szołtysek  tel.: +48 530 686 772
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Załącznik:

1. Zapytanie ofertowe 12/12/2019

2. Formularz oferty 12/12/2019

3. Wybór oferty 27/12/2019

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.