Zabrze, dnia 28.11.2019r.

Rozeznanie rynku

Dotyczy: Wykonanie oraz dostawa kalendarzy książkowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dot.: „Wykonania i dostawy terminarzy/kalendarzy książkowych na rok 2020 dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dot.: „Wykonania i dostawy terminarzy/kalendarzy książkowych na rok 2020 dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

  1. Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia oferty,
  2. Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2019r.
  3. Kryteria oceny ofert – cena 100%,
  4. Koszt dostawy: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza,
  5. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie poprawnie wystawionej FV/rachunku, przelewem na konto, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
  6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania,
  7. Informacja skierowana do osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych.

Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

 

 

 Termin składania ofert: 29.11.2019r. do godziny 10:00.

Ofertę na ww. rozeznanie rynku, prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym znajdującym się w załącznikach na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

…………………….…………………………………

Dyrektor/ Upoważniona Kadra Zarządzająca

 

 Będzie wymagane podpisanie umowy TAK 

 

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 28/11/2019

2. Załłączniki do postępowania 28/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.