Zabrze  21.11.2019r
 
Znak sprawy: MGW.DA.271.1.2019.IP
                                                                                                                                       
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych w kontenerach wielkogabarytowych  z obiektów należących do Muzeum Górnictwa Węglowego znajdujących się w obrębie Zabrza.”
I.     Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 5m3 odpady o kodzie 01 01 02, w pojemnikach do tego przeznaczonych odpady o kodzie 19 08 14  oraz  w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności  7m3 odpady o kodzie 17 09 04. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb od 02.01.2020 do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel w budżecie jednostki.
II. Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do okresowego podstawienia kontenerów w ciągu  3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną,  a po ich zapełnieniu także wywozu w ciągu           3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego drogą elektroniczną .
Wymaga się aby Wykonawca był zarejestrowany w rejestrze BDO i  posiadał decyzje i zezwolenia na  gospodarowanie  odpadami zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska , wynikające z Ustawy o odpadach. Dz.U.2019.0.701 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 
III. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
IV. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 – 31.12.2020 r.
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (o ile dotyczy)
V.Kryteria oceny ofert:
Cena:  100 %.
Inne kryteria (o ile dotyczy)  …………………………………………….
VI. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia  02.12.2019.do godz. 10,00.
Zastrzeżenie : zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.
Uwaga:
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Do pobrania:
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.