Zabrze, dnia 20.11.2019 r.

Oznaczenie sprawy:  ZP/17/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   Usługi ubezpieczeniowe na rzecz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu -  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób zwiedzających Muzeum Górnictwa Węglowego.”

ZP/17/MGW/2019

Do pobrania:

1. SIWZ 20/11/2019

2. Ogłoszenie o zamówieniu 20/11/2019

3. Załącznik nr. 1 Formularz oferty 20/11/2019

4. Załącznik nr. 3 Informacje o zamawiającym 20/11/2019

5. Załącznik nr. 4 Opis przedmiotu zamówienia 20/11/2019

6. Informacja o zapytaniach i zmiana treści SIWZ 26/11/2019

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/11/2019

8. Zestawienie z otwarcia ofert 02/12/2019

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10/12/2019

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 08/01/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.