Zabrze, dnia 19.11.2019r.

MGW.DGiM.711.22.3.2019.MW

ZPP/4126/2019

                                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE

                          postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

               o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Wykonanie przyłącza awaryjnego zasilania przy ul. Jodłowej 59”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania przyłącza awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego, będącego rezerwowym źródłem zasilania dla serwerowni i dyspozytorni zakładowej. Powyższy osprzęt pozwoli zapewnić niezależność i pewność zasilania wszystkich urządzeń nadzorujących utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, systemów łączności oraz systemów odwadniających i przewietrzania wyrobisk dołowych we wszystkich eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 1. Istotne warunki zamówienia:
 • Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez

to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.

 • Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
 • Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia, spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który

do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

 • W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone

w zapytaniu, Wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Ze względu na sposób finansowania zadania, wydatek sfinansowany zostanie do dnia 31.12.2019 r.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 10 dni od daty zlecenia wykonania zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15.12.2019 r.

 1. Kryteria oceny ofert:

    

Cena  – 100%

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej: do dnia 26.11. 2019 r.

Uwaga: Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VII. Ochrona danych osobowych:

W przypadku odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1)

- wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie nie uwzględnienie w postepowaniu Pani/Pana odpowiedzi na niniejsze Zapytanie. Jeżeli odpowie  Pani/Pani na niniejsze zapytanie to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące w Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu szacunku wartości zamówienia będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu

do swych danych osobowych; ich usunięcia po cofnięciu zgody; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli odpowiadający na niniejsze zapytanie jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE                              

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 19/11/2019

2. Załącznik nr. 1 - Specyfikacja 19/11/2019

3. Załącznik nr. 2 - Formularz oferty 19/11/2019

4. Załącznik nr. 1 - Specyfikacja 20/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.