MGW.DGiM.711.22.2.2019.MW                                                                        Zabrze, dnia 14.11.2019r.

ZPP/4055/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Wykonanie przyłącza awaryjnego zasilania przy ul. Jodłowej 59”.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania przyłącza awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego, będącego rezerwowym źródłem zasilania dla serwerowni i dyspozytorni zakładowej. Powyższy osprzęt pozwoli zapewnić niezależność i pewność zasilania wszystkich urządzeń nadzorujących utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, systemów łączności oraz systemów odwadniających i przewietrzania wyrobisk dołowych we wszystkich eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

Osprzęt, którego specyfikacja musi być zgodna z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego musi spełniać następujące warunki techniczne:

- przedmiotowy osprzęt musi być nowy, technicznie sprawny,

- posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty i atesty,

- być wolny od wad technicznych i prawnych,

- spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu i specyfikacji.

Dostawa powyższego osprzętu odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

  1. Istotne warunki zamówienia:

Ilekroć w specyfikacji jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 

Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia, spełnianych funkcji, i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w specyfikacji. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w zapytaniu, Wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane do 20 dni od daty podpisania umowy. Bieg terminu umowy rozpoczyna się od dnia jej podpisania.

  1. Kryteria oceny ofert:

    

Cena  – 100%

  1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej: do dnia 18.11. 2019 r. do godz. 12:00.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/11/2019

2. Załącznik nr.1 - Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru 14/11/2019

3. Załącznik nr.2 - Formularz oferty 14/11/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.