MGW.TM.711.35.2019.1.DM

 

Zabrze, dnia 21. 10. 2019

ZAPYTANIE OFERTOWEpostępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

  

W ramach rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Remont i naprawa trzech silników przeznaczonych do napędzania przenośnika łańcuchowego z ładowarką oraz pompy hydraulicznej kombajnu typu AM-50 (pracującego jako eksponat) zainstalowanego w wyrobiskach dołowych ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont i naprawa trzech sztuk silników budowy klatkowej typu BMSKf 160 L4, 11 kW, 500V przeznaczonych do napędzania gąsienic, przenośnika łańcuchowego z ładowarką oraz pompy hydraulicznej kombajnu chodnikowego typu AM-50. Powyższy kombajn pracuje jako maszyna – eksponat w ZKWK „Guido” w Muzeum Górnictwa Węglowego na poziomie 320m.

W/w przedmiot zamówienia przewiduje odbiór i dostawę na koszt i ryzyko Wykonawcy wyżej wymienionych silników z terenu ZKWK „Guido”. Wykonanie inspekcji serwisowej, przeglądu, przezwojenia uzwojeń roboczych oraz remont podstawowy (części mechanicznych – pokrywy, wałek napędowy, etc.) wraz z wymianą i smarowaniem łożysk.

Zakład nasz nie prowadzi ewidencji i gospodarki urządzeniami budowy przeciwwybuchowej.

Wymagane będzie dostarczenie protokołów prób i pomiarów oraz protokółów pomiaru rezystancji izolacji wyremontowanych silników.

Dostawa powyższych silników odbędzie się do wskazanej lokalizacji (obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.

 

II. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca musi posiadać:

  • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
  • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień, tj.: wykazać referencje na wykonane remonty i naprawy silników klatkowych na kwotę min 50 tys. zł).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin związania ofertą:

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni (od daty podpisania ewentualnej umowy).

      Bieg terminu rozpocznie się od dnia wystawienia zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia.

V. Kryteria oceny ofert:

Lp.

KRYTERIUM:

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena

90 %

90

2.

Termin realizacji zlecenia

10%

10

 

Razem:

100 %

100

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

 

     Kryterium nr 1 – CENA:

  • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów
  • W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:

   

najniższa oferowana cena brutto

 

Ilość punktów badanej oferty
w ramach kryterium „cena” 

=

--------------------------------------

x 100 pkt x 90%

   

cena badanej oferty brutto

 

 

 Kryterium nr 2 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:

  • Oferty (zawierające deklarowany termin realizacji zlecenia w dniach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

Termin realizacji zleceń szczegółowych – zgodnie z ofertą [dni]

Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „termin realizacji zleceń szczegółowych”
(z uwzględnieniem wagi)

45 i więcej

1

28

3

24

4

23

5

22

5,5

21

6

14

6,5

13

7

12

7,5

11

8

10

8,5

9

9

8

9,5

7

10

 

UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu termin realizacji zleceń szczegółowych nie może być dłuższy niż 45 dni.

 

  

 VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej:  do dnia 14. 11. 2019r. do godz. 1000

 

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

                                              

Sprawę prowadzi:   Dariusz Majchrzak, tel.: 326303091 w. 5545

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 18/10/2019

2. Formularz oferty 18/10/2019

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.