ZAPYTANIE O USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA postępowanie prowadzone  na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty służącej do określenia szacunkowej wartości zamówienia, obejmującej realizację zamówienia pn.:

„Awaryjny przegląd i naprawa układu kompensacji mocy biernej”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z awarią układu kompensacji mocy biernej w obiekcie zlokalizowanym w Zabrzu przy ul. Mochnackiego 12, konieczne jest zlecenie usługi obejmującej wskazanie przyczyny powstania niewłaściwego poziomu kompensacji, przeprowadzenie analizy skuteczności jego działania, a w razie potrzeby również wymieniana podzespołów niespełniających wymaganych parametrów, oraz ponowne uruchomienie układów wraz z ustawieniem właściwych progów działania kompensatora. Układ składa się z siedmiu kondensatorów 25 kvar / 690 V.

 1. Istotne warunki zamówienia:
 1. Wykonawca musi posiadać:
 • niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy (na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnego doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju zamówień

– tj. co najmniej 3 podobnych zamówień).

 1. Zamówienie dotyczy przyłącza w Zabrzu przy ul. Mochnackiego 12, które wyposażone

jest w układ kompensacji mocy biernej, na który składa się regulator i baterie kondensatorów

(7 szt.) włączonych do sieci 400 V.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wstępnej weryfikacji układu kompensacji na etapie zapytania, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz ustaleniu terminu spotkania w miejscu realizacji zamówienia.
 2. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej dla tego przyłącza odbywa się na średnim

napięciu 6 kV..

 1. W ramach zlecenia wykonawca zrealizuje kompleksową usługę obejmującą: wskazanie przyczyny powstania niewłaściwego poziomu kompensacji, przeprowadzenie analizy skuteczności jego działania, a w razie potrzeby również wymiany podzespołów niespełniających wymaganych parametrów, oraz ponowne uruchomienie układów wraz z ustawieniem właściwych progów działania kompensatora.
 2. Z przeprowadzonych pomiarów i analizy stanu istniejącego Wykonawca zobowiązany będzie

do sporządzenia protokołu, który wskazywać będzie przyczynę powstania awarii oraz przedstawi zalecenie co do dalszych czynności naprawczych.

 1. Układ kompensacji mocy biernej powinien zapewniać wymagany poziom współczynnika mocy który określony został następująco: tgϕ < 0,4, przy mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w obiektach w każdych warunkach obciążenia.
 2. Układ powinien być ustawiony w sposób, który zapobiegnie przekompensowaniu mocy biernej pojemnościowej w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc kalendarzowy).
 3. W przypadku konieczności wymiany któregokolwiek z podzespołów, należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego, a wszelkie koszty z tym związane leżeć będą po stronie Wykonawcy.
 4. Wszelkie wymiany wiązać się będą ponadto z zapewnieniem gwarancji dla tych elementów, zgodnie z gwarancją producenta oraz wymaganych dokumentów technicznych takich jak DTR, certyfikaty itp.
 5. Po zakończonej realizacji zamówienia może być konieczne ponowne przeprowadzenie pomiarów urządzenia.
 6. Przedmiot zamówienia odebrany zostanie jednorazowo i potwierdzony w formie protokołu odbioru końcowego, na który składać się będzie weryfikacja parametrów pracy przyłącza.
 7. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie 20 dni od daty zlecenia realizacji zamówienia.

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 22.10.2019 r.

Ofertę prosimy dostarczyć na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1) pod adres Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem nr tel. 32/277-11-25 lub drogą elektroniczną w formie skanu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W korespondencji proszę posługiwać się dopiskiem sygnatury sprawy MGW.DA.3641.210.20.1.2019.MW.

Do pobrania:

1. Zapytanie o ustalenie szacunkowej wartości zamówienia 16/10/2019

2. Formularz oferty 16/10/2019

3. Protokół z wyboru wykonawcy 25/10/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.